Názorový test Prešov

Test zhody Vašich názorov s názormi kandidátov na primátora Prešova pre komunálne voľby 2010. Zatiaľ odpovedali 4 zo 6 kandiátov, ďalší priebežne pribúdajú. Test bol pripravený v spolupráci s Richardom Drutarovským.

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.
Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každej otázke môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležitá.
Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých kandidátov. Vo výsledkoch sú zobrazení tí, ktorí nám odpovedali.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlo „Naspäť“ Vás vráti k predchádzajúcej.
Important to me:
Názorový test Prešov
Parkovacie miesta na sídliskách
Mali by sa vytvoriť nové parkovacie miesta na sídliskách s podmienkou, že novovytvorené parkovacie miesta budú pre záujemcov spoplatnené?
Important to me:
Názorový test Prešov
Odpredaj pozemkov IPZ Zaborská
Mali by sa odpredať neobsadené pozemky v priemyselnom parku IPZ Záborské?
Important to me:
Názorový test Prešov
O časti výdavkov rozhodujú občania
Mali by o časti výdavkov v jednotlivých mestských častiach rozhodovať v súťaži návrhov občania a poslanci ich rozhodnutie rešpektovať?
Important to me:
Názorový test Prešov
Zverejňovanie kompletných podkladov do komisií a mestského zastupiteľstva
Malo by sa zaviesť zverejňovanie kompletných podkladov do komisií resp. mestského zastupiteľstva na internetovej stránke mesta v predstihu pred zasadnutím komisie resp. zastupiteľstva a následne aj zápisníc (netýka sa podkladov utajených podľa zákona)?
Important to me:
Názorový test Prešov
Zverejňovanie faktúr, platieb, pohľadávok a záväzkov mesta
Mali by sa priebežne zverejňovať všetky faktúry, platby, pohľadávky a záväzky mesta na internetovej stránke mesta?
Important to me:
Názorový test Prešov
Grantové rozdeľovanie dotácií pre kultúrne a športové organizácie
Mal by sa zaviesť povinný transparentný systém grantového rozdeľovania dotácií pre kultúrne a športové organizácie na základe grantových výziev a súťaže projektov?
Important to me:
Názorový test Prešov
Majetkové priznania primátora a poslancov
Malo by sa zaviesť zverejňovanie majetkových priznaní primátora a poslancov mestského zastupiteľstva na internetovej stránke mesta?
Important to me:
Názorový test Prešov
Prístup verejnosti na zasadnutia komisií
Mal by byť umožnený prístup verejnosti na zasadnutia komisií pri mestskom zastupiteľstve?
Important to me:
Názorový test Prešov
Zverejňovanie zápisníc zo všetkých verejných obstarávaní organizovaných mestom
Malo by sa zaviesť zverejňovanie zápisníc zo všetkých verejných obstarávaní organizovaných mestom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta resp. obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou mesta s podielom nad 50 %?
Important to me:
Názorový test Prešov
Pravidelné mesačné verejné stretnutia občanov s vedením mesta
Mali by sa organizovať pravidelné mesačné verejné stretnutia občanov s vedením mesta za účasti primátora, poslancov mestskej časti a zástupcov spoločností zabezpečujúcich v meste služby (každý jeden mesiac postupne pre jednu konkrétnu mestskú časť podľa vopred schváleného a zverejneného harmonogramu)?
Important to me:
Názorový test Prešov
Pozemok pre budúci mestský park za trhovú cenu
Malo by mesto vykúpiť pozemok pre budúci mestský park za trhovú cenu stavebného pozemku resp. poskytnúť vlastníkovi protihodnotu vo forme budúceho stavebného pozemku?
Important to me:
Názorový test Prešov
Ťažba dreva v mestských lesoch
Mala by sa obmedziť ťažba dreva v mestských lesoch?
Important to me:
Názorový test Prešov
Presun správy mestského majetku zo spoločnosti PREŠOV REAL s. r. o.
Mala by sa presunúť správa mestského majetku zo spoločnosti PREŠOV REAL s. r. o. pod odbor mestského úradu?
Important to me:
Názorový test Prešov
Cyklotrasy v meste
Mala by sa vyčleniť časť rozpočtu na prepojenie centra mesta s mestskými časťami cyklotrasami a vytvoríme podmienky pre plynulú a bezpečnú jazdu cyklistov?
Important to me:
Názorový test Prešov
Verejné prerokovanie zámeru likvidácie stromov a zelene
Malo by sa zaviesť pravidlo, že každý zámer likvidácie stromov a zelene kvôli investíciám mesta (nielen parkoviská) bude vopred oznámený najmä obyvateľom v susedstve a verejne prerokovaný?
Important to me:
Názorový test Prešov
Zverejnenie odmien poslancov
Mali by sa zverejniť odmeny poslancov za prácu v mestskom zastupiteľstve, v komisiách, v mestskej rade a za účasť v riadiacich a kontrolných funkciách v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta?
Important to me:
Názorový test Prešov
Nie súbehu funkcií
Primátor mesta by nemal zastávať ďalšiu platenú verejnú funkciu.
Important to me:
Názorový test Prešov
Nižšia daň za čisté okolie
Mala by sa znížiť daň z nehnuteľnosti pre tých vlastníkov budov, ktorí na seba zmluvne prevezmú povinnosť udržiavať čistotu a poriadok na susediacich pozemkoch vo vlastníctve mesta?
Important to me:
Názorový test Prešov
Zberné dvory
Mal by sa rozšíriť počet zberných dvorov zo súčasných dvoch na viac a umiestniť ich do ďalších mestských častí?
Important to me:
Názorový test Prešov
Detské jasle
Mal by sa zaviesť systém podpory detských jaslí, podporujúci detské jasle v miestach najväčšieho výskytu detí?
Important to me:
Názorový test Prešov
Zverejnenie mestského nehnuteľného majetku
Mala by sa zverejniť kompletná evidencia mestského nehnuteľného majetku s opisom aktuálneho využitia (napr. meno nájomcu) na internetovej stránke mest?
Important to me:
Názorový test Prešov
Verejné pripomienkové konanie
Malo by sa zaviesť verejné pripomienkové konanie k zásadným materiálom pred ich schválením?
Important to me:
Názorový test Prešov
Domáce opatrovateľské služby
Malo by sa zvýhodniť domáce opatrovateľské služby na úkor budovania nových miest v domovoch sociálnych služieb?
Important to me:
Názorový test Prešov
Plánovanie s obyvateľmi pri zmene územného plánu
Mala by sa zaviesť zásada, že pred každou zmenou územného plánu musí v dotknutej mestskej časti prebehnúť komunitné plánovanie s obyvateľmi?
Important to me:
Názorový test Prešov
Neprispôsobiví občania do rôznych lokalít
Aby nevznikli getá tzv. neprispôsobivých občanov, mali by sa rovnomerne rozptyľovať do rôznych lokalít mesta?
Important to me:
Názorový test Prešov
Zverejňovanie dlžníkov na nájomnom
Malo by sa zaviesť zverejňovanie dlžníkov na nájomnom v mestských nájomných bytoch spolu s informáciou o stave vymáhania dlhu na mestskej internetovej stránke?
Important to me:
Názorový test Prešov
Spaľovňa nebezpečných odpadov
Mali by sa prijať také opatrenia v územnom pláne, aby na území mesta nebolo možné povoliť žiadne spaľovne nebezpečných odpadov?
Important to me:
Názorový test Prešov
Vyhodnotenie verejných obstarávaní verejné
Mali by byť vyhodnotenia verejných obstarávaní (otváranie obálok, elektronické aukcie) verejné?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk