Parlamentná inventúra 2006-2010

O nasledujúcich návrhoch sa hlasovalo v Národnej rade SR vo volebnom období 2006–2010. Ako by ste hlasoval(a) Vy? Návrhom, ktoré sú pre Vás dôležité, nastavte veľkú dôležitosť. Tým, ktoré pre Vás nie sú veľmi dôležité, dajte malú alebo o nich nehlasujte vôbec. Nemusíte hlasovať o všetkom – návrhy, o ktorých nehlasujete, sa do výpočtu nezahrnú. Čím ich však bude viac, tým bude výsledok presnejší.

Hlasujte sami v skutočných hlasovaniach, ktoré prebehli v mestskom zastupiteľstve. Zistíte, kto Vás tam naozaj zastupuje.
Nemusíte hlasovať o všetkom – hlasovania, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každom hlasovaní môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležité.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlom „Naspäť“ sa môžete vrátiť k predchádzajúcej.
Important to me:
Rôzne
Bolo navrhnuté, aby bol 1. máj okrem dňa pracovného pokoja (Sviatok práce) i pamätným dňom – Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.
Hlasovali by ste za to, aby sa 1. máj stal pamätným Dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii?
Important to me:
Rôzne
Bolo navrhnuté sprísniť udeľovanie slovenského občianstva. Napr. dĺžka trvalého pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky potrebná na podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva sa mala zvýšiť z 5 na 8 rokov.
Hlasovali by ste za sprísnenie udeľovania slovenského občianstva?
Important to me:
Rôzne
Bol navrhnutý nový zákonník práce, ktorý okrem iného upravuje definíciu závislej práce, ruší možnosť opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú, zvyšuje rozsah práce, ktorú je možné vykonávať na základe dohody o vykonaní práce, obmedzuje prípustné množstvo nadčasovej práce pri väčšine zamestnaní a sankcionuje zamestnanca, ktorý prestane pracovať u zamestnávateľa počas výpovednej doby.
Mal by platiť takýto nový zákonník práce?
Important to me:
Rôzne
Bol navrhnutý zákon umožňujúci začať stavať diaľnice a cesty pre motorové vozidlá aj na ešte neodkúpených, resp. nevyvlastnených súkromných pozemkoch aj bez súhlasu vlastníka.
Hlasovali by ste za možnosť stavať diaľnice na neodkúpených pozemkoch?
Important to me:
Rôzne
Lisabonská zmluva reformuje fungovanie EÚ a nahrádza Maastrichtskú a Rímske zmluvy. Okrem iného zavádza väčšinové hlasovanie v EÚ (od roku 2017), funkciu predsedu Európskej rady (namiesto rotačného princípu), zmenšuje počet komisárov a poslancov EP. Charta základných práv bude záväzná.
Hlasovali by ste za prijatie Lisabonskej zmluvy?
Important to me:
Demokracia
Bolo navrhnuté zabrániť účelovému blokovaniu verejných priestranstiev (možné i na niekoľko rokov dopredu) tak, že sa neumožní podať oznámenie skôr než 6 mesiacov pred dňom konania zhromaždenia. Zároveň bol navrhnutý zákaz zakrývania si tváre na zhromaždení.
Hlasovali by ste za túto zmenu v zákone o zhromažďovaní?
Important to me:
Demokracia
Bolo navrhnuté, aby osoby dotknuté informáciami z tlače mali právo na opravu či odpoveď. Takéto odpovede sa majú uverejňovať na rovnocennom mieste a rovnakým písmom ako pôvodný článok.
Hlasovali by ste za právo na odpoveď (a teda povinnosť ju zverejniť)?
Important to me:
Demokracia
Pri prejednávaní zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie do neho bola pripojená aj časť, ktorá utajuje informácie o povoľovaní jadrových zariadení – napríklad o dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach.
Hlasovali by ste za utajovanie informácií o jadrových zariadeniach?
Important to me:
Ekonomika a dane
Bolo navrhnuté podporiť nízkopríjmové rodiny (tj. do 8500 Sk resp. 282 € na zarábajúceho) spoločným zdaňovaním manželov (takáto rodina ušetrí do 1700 Sk resp. 56 €).
Hlasovali by ste za toto spoločné zdaňovanie manželov?
Important to me:
Ekonomika a dane
Bolo navrhnuté zaviesť pre vybrané tovary, napr. farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % namiesto bežnej sadzby 19 %.
Hlasovali by ste za zavedenie zníženej sadzby DPH?
Important to me:
Ekonomika a dane
Štátny rozpočet na rok 2007 bol navrhnutý s celkovými príjmami štátneho rozpočtu 310,5 mld. Sk a celkovými výdavkami 348,9 mld. Sk, teda so schodkom 38,4 mld. Sk.
Hlasovali by ste za takýto štátny rozpočet na rok 2007?
Important to me:
Ekonomika a dane
Namiesto platenia za diaľnice paušálne nálepkou, bolo pre nákladné autá navrhnuté, aby platili elektronicky podľa prejdenej vzdialenosti.
Podporili by ste pre nákladné automobily platenie za diaľnice elektronicky podľa km?
Important to me:
Ekonomika a dane
Bolo navrhnuté znížiť sadzbu dane z príjmov pre fyzické i právnické osoby z 19 % na 17 %.
Hlasovali by ste za zníženie dane z príjmov?
Important to me:
Ekonomika a dane
Pred prijatím eura existovali obavy, že počas prechodu môže dôjsť k nárastu cien. Bolo navrhnuté, aby bol proti tomu prijatý zákon, ktorý by takýto nárast cien zakázal.
Hlasovali by ste za zákon zakazujúci nárast cien v súvislosti so zavedením eura?
Important to me:
Ekonomika a dane
Namiesto stavu, že banky ručia ľuďom za vklady vo výške 90 % a do sumy 20 000 € bolo navrhnuté, aby garancia bola 100 % a za všetky vklady.
Hlasovali by ste za 100% garanciu vkladov ľudí v bankách?
Important to me:
Vládnutie
Poslanci majú imunitu proti trestnému stíhaniu, aby výkonná moc (vláda) ich nemohla šikanovať. Bolo navrhnuté obmedziť imunitu poslancov len na hlasovanie a výroky prednesené v NR SR.
Hlasovali by ste za obmedzenie poslaneckej imunity?
Important to me:
Vládnutie
Bolo navrhnuté, aby Slovenská televízia vysielala celé záznamy z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky vždy nasledujúci deň po rokovaní od 8:00.
Hlasovali by ste za to, aby STV vysielala záznamy z rokovania NR SR?
Important to me:
Vládnutie
Bolo navrhnuté povinné zverejňovanie všetkých uzavretých platných zmlúv, v ktorých sa použili verejné finančné zdroje, resp. sa nakladalo s majetkom štátu, majetkom obce alebo majetkom samosprávneho kraja.
Hlasovali by ste za povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, kde sú verejné peniaze?
Important to me:
Sociálne záležitosti
Bolo navrhnuté mať možnosť jedenkrát za rok poukázať 1500 Sk zo svojej odvedenej dane svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku.
Hlasovali by ste za možnosť poukázať časť dane svojmu rodičovi?
Important to me:
Sociálne záležitosti
Bolo navrhnuté opätovne otvoriť II. pilier dôchodkového zabezpečenia pre vstup a výstup z neho pre všetkých v období od 15.11.2008 do 30.6.2009.
Hlasovali by ste za otvorenie II. piliera dôchodkového zabezpečenia?
Important to me:
Sociálne záležitosti
Bolo navrhnuté poskytovať príplatok 20 440 Sk (677 €) k príspevku pri narodení dieťaťa aj pri druhom a treťom dieťati.
Hlasovali by ste za zavedenie tohoto príplatku?
Important to me:
Spomienky na minulosť
Bolo navrhnuté zverejniť zoznam príslušníkov ŠtB a ďalšie podobné zoznamy: tajomníkov a členov predsedníctva KSČ alebo KSS (od stupňa okresného vyššie), príslušníkov Ľudových milícií, Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky ZNB (III. správa), spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc a odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej výchovy, pracovníkov politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti a Československej ľudovej armády, členov akčného výboru Národného frontu a previerkových a normalizačných komisií.
Hlasovali by ste za zverejnenie zoznamu príslušníkov ŠtB a ďalších podobných zoznamov?
Important to me:
Spomienky na minulosť
Bolo navrhnuté politickým väzňom z obdobia od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 vyplácať k dôchodku 60 Sk (2 €) za každý mesiac väzby alebo väzenia.
Hlasovali by ste za príplatok k dôchodku politickým väzňom?
Important to me:
Život
Bolo navrhnuté, aby autá mali povinne vždy počas jazdy rozsvietené svetlá.
Boli by ste za to, aby autá jazdili s rozsvietenými svetlami?
Important to me:
Život
Bolo navrhnuté zakázať jazdenie na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy.
Malo by byť zakázané jazdiť na bicykli po lese?
Important to me:
Život
Bola navrhnutá novela zákona o VŠ, podľa ktorej, okrem iného, môže každý v dennej forme po štandardnú dĺžku štúdia študovať bezplatne, v externej forme môže byť zavedené školné.
Hlasovali by ste za školné na VŠ mimo štandardné štúdium?
Important to me:
Život
Bolo navrhnuté, aby mCPP, ktorý sa pridáva do extázy, bol doplnený na zoznam zakázaných psychotropných látok.
Hlasovali by ste za to, aby bol mCPP (súčasť extázy) zakázaný?
Important to me:
Život
Bol navrhnutý nový zákon o cestnej premávke, ktorý oi. znižuje rýchlosť v obci na 50 km/h, zavádza povinnosť svietiť celý rok, výrazne zvyšuje pokuty či sprísňuje povinnosti pre cyklistov (reflexné prvky, prilby).
Hlasovali by ste za tento nový zákon o cestnej premávke?
Important to me:
Život
Bol navrhnutý zákon obmedzujúci možnosť fajčiť v reštauráciach (kde musí byť časť pre fajčiarov stavebne oddelená), vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a na ďalších miestach.
Hlasovali by ste za tento nefajčiarsky zákon?
Important to me:
Život
Bolo navrhnuté, že všetky verejné oznámenia a tabule musia byť zo zákona v slovenčine. Použitie iného jazyka, sa pripúšťa až na druhom mieste aj keď je v danom regióne majoritný, ako napr. maďarčina na juhu Slovenska. Pri porušení sa môže uložiť pokuta od 100 do 5000 eur.
Hlasovali by ste za jazykový zákon?
Important to me:
Život
Bol navrhnutý zákon, ktorý zavádza oi. povinné hranie štátnej hymny na štátnych školách, vo vláde i parlamente. Hymna bude musieť znieť i vo verejnoprávnych médiách. Štátni zamestnanci budú musieť skladať sľub vernosti štátu.
Hlasovali by ste za vlastenecký zákon?
Important to me:
Zločin a trest
Bolo navrhnuté rozšíriť pôsobnosť Špeciálneho súdu o trestný čin prijímania úplatku a podplácania aj v menej závažných prípadoch, ďalej o trestný čin nepriamej korupcie a úkladnej vraždy a o najzávažnejšie trestné činy proti mene.
Mala by sa takto rozšíriť pôsobnosť Špeciálneho súdu?
Important to me:
Zločin a trest
Bolo navrhnuté ZAMIETNUŤ zrušenie niektorých amnestií v rozsahu, v ktorom zabraňujú trestnému stíhaniu páchateľov za skutky spáchané v súvislosti so zavlečením Michala Kováča do cudziny 31. augusta 1995 a v súvislosti so zmarením referenda 23. a 24. mája 1997.
Hlasovali by ste za ZAMIETNUTIE zrušenia amnestií? Tj. ZA = ponechať amnestie, PROTI = zrušiť amnestie.
Important to me:
Zločin a trest
Bola navrhnutá možnosť nechať prepadnúť majetok osoby uznanej vinnou zo spáchania niektorých závažných zločinov, ak nepreukáže pôvod svojho majetku z legálnych príjmov. (Tj. dokazovať musí odsúdený.)
Hlasovali by ste za túto možnosť prepadnutia majetku?
Important to me:
Zločin a trest
Bolo navrhnuté, aby riadenie vozidla v podnapitom stave alebo pod vplyvom drog bolo namiesto priestupku trestným činom (pod trestom až jedného roka).
Hlasovali by ste za trestnosť jazdy pod vplyvom alkoholu?
Important to me:
Zločin a trest
Bolo navrhnuté, aby v disciplinárnych senátoch (pri podozrení, že sa sudca nejako previnil) nerozhodovali len iní sudcovia, ale aby členmi boli aj ľudia bez právnického vzdelania. A aby členovia disciplinárneho senátu boli vyberaní náhodne.
Hlasovali by ste za túto „občiansku“ kontrolu sudcov?
Important to me:
Zločin a trest
Ústavný súd zrušil Špeciálny súd určený na vyšetrovanie korupcie a organizovaného zločinu pre rozpor s ústavou. Bolo však navrhnuté, aby na neho nadviazal upravený „Špecializovaný súd“.
Hlasovali by ste za pokračovanie činnosti Špeciálneho súdu ako Špecializovaný súd?
Important to me:
Zločin a trest
Bol navrhnutý zákon, ktorý umožní finančnej polícii vyšetrovať pôvod majetku nad približne 450 000 eur (13,5 mil. Sk). Pokiaľ sa majiteľovi nepodarí preukázať legálny pôvod tohoto majetku, môže prepadnúť štátu.
Hlasovali by ste za zákon o preukazovaní pôvodu majetku?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk