Názorový test Košice

Ako sa zhodujú Vaše názory na budúcnosť mesta s názormi kandidátov na primátora a na poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách 2010? Ktorý Vám je najbližší? Otestujte sa! Na názorový dotazník odpovedali zatiaľ 3 kandidáti na primátora a 50 poslaneckých kandidátov. Ďalší priebežne pribúdajú. Test bol pripravený v spolupráci s Karolom Labašom.

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.
Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každej otázke môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležitá.
Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých kandidátov. Vo výsledkoch sú zobrazení tí, ktorí nám odpovedali.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlo „Naspäť“ Vás vráti k predchádzajúcej.
Important to me:
Názorový test
Plynulosť dopravy i na úkor bezpečnosti
Hlasovali by ste za opatrenia v prospech plynulosti a rýchlosti dopravy aj za cenu zhoršenia bezpečnosti?
Important to me:
Názorový test
Platené parkovanie a mýto
Považujete zónovo a časovo odstupňované platené parkovanie v kombinácii s prípadným mestským mýtom za dobrý nástroj proti dopravným zápcham a za zvýšenie parkovacích možností?
Important to me:
Názorový test
Parkovanie financované z mestského rozpočtu
Považujete za spravodlivé, keď sa na výstavbe parkovísk a parkovacích domov cez financovanie z mestského rozpočtu paušálne podieľajú s motoristami aj nemotoristi?
Important to me:
Názorový test
Podpora bicyklovej dopravy a preferencia MHD
Považujete podporu bicyklovej dopravy a preferenciu MHD pred individuálnou automobilovou dopravou (prednosť na križovatkách, samostatné jazdné pruhy vozidiel MHD, motivačná výška cestovného) za účinnú alternatívu na zmiernenie dopravných problémov a kvality životného prostredia?
Important to me:
Názorový test
Parkovanie aj na úkor zelene
Súhlasíte s výstavbou nových parkovísk aj na úkor zelene?
Important to me:
Názorový test
Bicyklová doprava každoročne v rozpočte mesta
Mala by sa každoročne dávať (pevná alebo percentuálna) časť z prostriedkov vyčlenených na dopravu v rozpočte mesta na rozvoj bicyklovej dopravy?
Important to me:
Názorový test
Platenie za odpad podľa jeho množstva a separovania
Ste za zavedenie systému množstvového zberu komunálneho odpadu s platbami motivujúcimi k separovaniu a zníženiu produkcie odpadu?
Important to me:
Názorový test
Environmentálne zóny
Súhlasíte so zavádzaním environmentálnych zón, teda obytné časti mesta s upokojenou dopravou, zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší?
Important to me:
Názorový test
Dostatočný stav obchodno-zábavných prevádzok
Považujete Košice za nasýtené obchodno-zábavnými prevádzkami natoľko, že ďalšie zahusťovanie výstavbou nových už nie je žiadúce?
Important to me:
Názorový test
Odpredaj Ťahanovského lesa
Hlasovali by ste za opakovaný pokus predať mestský les pri sídl. Ťahanovce na rovnaký účel výstavby obchodno-zábavného centra, keby sa oň zaujímal lepšie pripravený investor?
Important to me:
Názorový test
Nový územný plán
Potrebuje mesto Košice nový územný plán?
Important to me:
Názorový test
Prerokovanie výrubov s obyvateľmi
Súhlasili by ste s pravidlom, že každý zámer likvidácie stromov a zelene kvôli investíciám mesta (nielen parkoviská) bude vopred oznámený a verejne prerokovaný s obyvateľmi dotknutej mestskej časti?
Important to me:
Názorový test
Nedotknuteľné plochy zelene
Podporili by ste zavedenie nedotknuteľných plôch zelene do územného plánu Košíc, na ktorých platí trvalé moratórium pre výstavbu resp. zmenu funkčného využitia?
Important to me:
Názorový test
Ekologické hľadisko pri verejných súťažiach
Malo by mesto pri vypisovaní verejných súťaží okrem ceny stanoviť aj kritérium vplyvu na životné prostredie (napr. recyklovateľnosť, materiálová a energetická náročnosť, zdravotná závadnosť či transportná vzdialenosť)?
Important to me:
Názorový test
Zmluvy platné až po zverejnení
Malo by sa zaviesť pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta nemôže platiť skôr, než je verejne prístupná na web stránke mesta?
Important to me:
Názorový test
Vybavenie petícií vzatím na vedomie
Považujete vybavenie petície vzatím na vedomie za postačujúce v zmysle zákona o petičnom práve?
Important to me:
Názorový test
Politické obsadzovanie vedúcich funkcií
Ste za zachovanie politického obsadzovania vedúcich funkcií na magistráte a v mestských podnikoch?
Important to me:
Názorový test
Mestská samospráva je bez korupcie
Ste presvedčený/-á, že niet korupcie v mestskej samospráve?
Important to me:
Názorový test
Verejné pripomienkovanie zásadných materiálov
Mal by sa brať pri zásadných materiáloch ohľad na výsledky predchádzajúceho verejného pripomienkovania?
Important to me:
Názorový test
Verejné zasadnutia rady a komisií
Mali by byť zasadnutia mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva verejné a mal by sa zverejňovať prehľad hlasovania jednotlivých členov?
Important to me:
Názorový test
Zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta
Mala by sa zvýšiť lokálna sebestačnosť mesta Košice (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)?
Important to me:
Názorový test
Zbúranie Luníka IX
Považujete zbúranie Luníka IX. za riešenie problému?
Important to me:
Názorový test
Vystúpenie mesta z Mestského futbalového klubu
Ste za vystúpenie akcionára Mesto Košice z Mestského futbalového klubu?
Important to me:
Názorový test
Zásadne zmeniť prístup k projektu EHMK2013
Ste za zásadnú zmenu prístupu k projektu EHMK2013 v oblasti obsahu, transparentnosti financovania, personálneho obsadenia a komunikácie s verejnosťou?
Important to me:
Názorový test
Užitočnosť „predvolebnej kalkulačky“
Považujete „predvolebnú kalkulačku“ za užitočnú pomôcku k hlasovaniu vo voľbách?
Important to me:
Názorový test
Zverejnenie všetkých zmlúv a faktúr mesta
Mali by sa zverejovať všetky zmluvy a faktúry mesta na web stránke mesta?
Important to me:
Názorový test
Elektronické obchodné súťaže
Mala by sa zaviesť elektronická forma obchodných súťaží a verejné otváranie obálok s ponukami?
Important to me:
Názorový test
Zverejnenie financovania kampane primátora
Mal by zvolený primátor zverejniť podrobný rozpočet svojej predvolebnej kampane vrátane spôsobu financovania?
Important to me:
Názorový test
Nie súbehu funkcií u primátora
Súhlasíte, že primátor mesta by nemal zastávať ďalšiu platenú verejnú funkciu?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk