Popis výpočtu zhody

Pre maximálnu transparentnosť a overiteľnosť vypočítaných výsledkov tu uvádzame, ako sa Vaša zhoda s poslancami a politickými stranami počíta a tiež prečo sa počíta práve takto.

Súčasný systém hlasovania má jednu na prvý pohľad prekvapivú vlastnosť a to, že medzi hlasovaním proti, zdržaním sa hlasovania a nehlasovaním nie je z pohľadu výsledku žiadny rozdiel. Návrh je totiž prijatý len vtedy, ak viac než polovica z prítomných poslancov hlasuje za. Štyri možnosti hlasu – za, proti, zdržanie sa a nehlasovanie sú len synonymá pre dve skutočné možnosti – buď poslanec prijatie návrhu podporí  a hlasuje za, alebo nepodporí  a potom nie je rozdiel, či hlasuje proti, hlasovania sa zdrží alebo sa len zaprezentuje a nehlasuje vôbec. Jedinou možnosťou, ako vyjadriť neutrálny postoj k prejednávanému návrhu, je nebyť na hlasovaní prítomný. (U niektorých špeciálnych hlasovaní – napr. ústavné alebo prehlasovanie veta – navyše treba určitý podiel kladných hlasov zo všetkých poslancov, nie len z prítomných, vtedy má aj neprítomnosť rovnaký účinok ako hlasovanie proti.)

Zhoda s poslancom

Tie návrhy, o ktorých Vy nehlasujete sa výpočtu nezúčastnia.

  • Ak hlasujete za niektorý návrh, poslanci, ktorí hlasovali tiež za, sú s Vami a získavajú bod. Poslanci, ktorí hlasovali inak (teda buď proti, zdržali sa alebo nehlasovali) sú proti Vám a bod strácajú.
  • Ak hlasujete proti niektorému návrhu, s Vami sú poslanci, ktorí hlasovali tiež proti  hlasovania sa zdržali  alebo nehlasovali  a tí aj získavajú bod; naopak poslanci hlasujúci za, hlasovali proti Vám a bod strácajú.
  • Poslanci, ktorí neboli na hlasovaní prítomní, žiadne body nezískavajú ani nestrácajú.
  • (Pri spomínaných špeciálnych hlasovaniach sa aj neprítomní  poslanci počítajú, akoby hlasovali proti.)

Podľa tohoto kľúča sa každému poslancovi sčítajú body za všetky návrhy, o ktorých ste hlasoval(a) a následne sa vydelia počtom týchto návrhov, čím sa zhoda dostane u všetkých do rozsahu -1 až 1, teda -100% až 100%.

Zhoda so stranou

Na výpočet Vašej zhody so stranou sa opäť berú len tie návrhy, o ktorých ste hlasoval(a).

Zhoda so stranou za jeden návrh sa spočíta ako priemerná zhoda jej členov. Teda súčet zhody všetkých kandidátov strany za tento návrh podľa predchádzajúcej sekcie delený počtom týchto poslancov.

Celková zhoda strany s Vami je súčtom jej zhody za jednotlivé návrhy delená počtom Vami hlasovaných návrhov, čo je opäť medzi -1 a 1, teda -100% a 100%.

Dôležitosť návrhu

Vo svojom hlasovaní, máte pri každom návrhu možnosť nastaviť, akú má zhoda v ňom pre Vás dôležitosť – váhu s akou sa má zahrnúť do celkového súčtu zhody cez všetky návrhy. Každej z troch úrovní dôležitosti (veľmi, stredne, trochu) odpovedá istá váha a celková zhoda je potom váženým priemerom zhody v jednotlivých návrhoch. V skutočnosti sa teda namiesto jedného bodu ku zhode pripočíta resp. odčíta váha príslušného návrhu a na konci delí nie počtom návrhov ale, súčtom absolútnych hodnôt ich váh.

Nastavenie váh je také, že dôležitosť veľmi  má oproti stredne váhu dvojnásobnú, dôležitosť trochu naopak váhu polovičnú.

Bookmark and Share
send to vybrali.sme.sk